Armonte et'maronne min fiu, tin pantalon i quet !

Armonte : remonter

Maronne : pantalon

Quet : tombe